Author = Morais, Antonio
Putting Evidence to Practice in the Management of Patients Submitted to Radical Cystectomy: Outcomes from a National Survey

Volume 4, Issue 4, November 2022, Pages 195-202

10.22034/tru.2022.369260.1135

Andreia Bile Silva; Ana Covita; Renato Mota; Luis Monteiro; Joao Nuno Pereira; Ines Peyroteo; Isaac Braga; Rui Freitas; Antonio Morais; Antonio Pinheiro; Catarina Tavares; Daniel Reis; Debora Araujo; Diogo Pereira; Joao Ascensao; Miguel Miranda; Nidia Rolim; Pedro Valente; Roberto Jarimba; Thiago Guimaraes; Paulo Dinis

Putting Evidence to Practice in the Management of Patients Submitted to Radical Cystectomy: Outcomes from a National Survey